KIOSK (Mới)
  • KIO-P170T
    - Loại thanh toán bằng thẻ tín dụng KIOSK. - Không gian hiệu quả mô hình có thể sử dụng bàn.
    Giá bán: 00 VNĐ
    Giá bán: 00 VNĐ