KIOSK (Mới)
  • K-170D
    - Loại thanh toán bằng thẻ tín dụng KIOSK. - Không gian hiệu quả mô hình có thể sử dụng trên bàn.
    Giá bán: 00 VNĐ
    Giá bán: 00 VNĐ